Студентське самоврядування

      Складова частина виховної роботи - самоврядування як одна з важливих форм залучення студентів до громадської діяльності, розвитку їх індивідуальних здібностей і талантів, забезпечення умов для самореалізації особистості.

  Самоврядування сприяє вихованню у студентів почуття причетності та відповідальності за те, що відбувається навколо них, показує реальний шлях змін на краще, допомагає виявляти і виховувати лідерів, дає їм перші навички управлінської діяльності. Таким чином, система виховної роботи у формі студентського самоврядування сприяє досягненню мети – вихованню й розвитку студентів через особистісно-орієнтований підхід.

   Студентське самоврядування в коледжі функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав, формування організаційних навичок, вміння співвідносити власні інтереси з бажаннями інших студентів, виховує прагнення працювати в колективі та сприяє гармонійному розвитку особистості.

     В коледжі створена модель системи самоврядування – студентська дирекція, суть якої полягає у включенні  студентських лідерів у динамічну систему ролей,  яку виконує дирекція коледжу, і які є своєрідним тренажером, де практично виробляються і закріпляються навички організатора, керівника. Дублюючи основні функції дирекції, її учасники формують вміння планувати, обирати головні напрямки у роботі, чітко налагодити контроль і перевірку виконання, правильно розподіляти обов’язки і забезпечити координацію дій.

      Досвід існування в коледжі студентської дирекції засвідчує, що з кожним роком вдосконалювалась її організаційна структура, наповнювалась новим змістом, розширялась сфера її впливу, ставала чіткішою та прагматичнішою її концепція, але незмінним залишалося гасло: “Через інтереси студентів, силами самих студентів”.

     Студентська дирекція є лідером студентського колективу і об’єднує навколо себе творчі неординарні особистості, виступає ініціатором всіх цікавих корисних справ та дозвіллєвих заходів. Це - проведення тижнів академічних груп: “Скільки нас, які ми?”, студентських серед, визначення рейтингу популярності лідерів, проведення Днів студентського самоврядування, під час яких на робочих місцях здійснює прийом студентська дирекція, заняття проводять дублери викладачів, результати яких підсумовує студентська педрада, студентських капусників,  студентських свят – бал-карнавалу в Тетянин день, Андріївських вечорниць, днів святого Валентина, осіннього балу, конкурсу “Зоряний шлях” та посвяти в професію. Щодо визначення форм і методів, то на протязі навчального року проводиться анкетування, де студентам дається право вибору свят, виховних заходів.

   В цьому випадку організація студентською дирекцією цікавих  дозвіллєвих заходів виступає однією з головних умов реалізації завдання підвищення якості підготовки майбутніх фахівців галузі культури, дає можливість кожному студенту взяти участь в управлінні коледжем, розвивати ініціативу та самостійність.

    Становлення студентської дирекції в коледжі проходить на демократичній основі. Форма діяльності кожної  структури та функціональні обов’язки її лідерів визначаються “Положенням про Раду студентського самоврядування в коледжі”. Слід зауважити, що, крім студентської дирекції,  до структури студентського самоврядування входять загальні збори студентів, старостат, студентська Рада гуртожитку та  збори академгрупи. Це дає змогу послідовно впроваджувати рішення студентської дирекції у життя академічних груп, а також забезпечує організаційну цілісність колективу, налагодження спільної діяльність його членів, регулювання  особистих стосунків, які виникають між студентами.

     Структура студентської дирекції коледжу передбачає кропітку щоденну роботу заступників (секторів) – навчального, дисциплінарного, дозвіллєвого, спортивного, екскурсійно-туристичного, інформаційного, прес-центру та студентської відеостудії. Беручи участь у вирішенні різних проблемних ситуацій, члени студентської дирекції розвивають практичні навички управління громадськими справами, засвоюють систему знань і навичок для виконання організаторських та дозвіллєвих функцій майбутніх фахівців.

  Практичною школою демократії та школою громадянського становлення називають студентське самоврядування. Адже воно формує навички проведення передвиборчих компаній, розробки і реалізації власної програми. Так, щорічно, на презентації нового складу студентської дирекції, її лідер та члени команди виступають з програмами, в яких планують заходи щодо удосконалення освітнього процесу та організації студентського дозвілля. Звітність про реалізацію програми формує відповідальність за доручену справу, дозволяє проаналізувати дієвість та авторитетність студентської дирекції, участь в корисних справах коледжу, визначити здатність впливу на студентський колектив.

  Діяльність студентської дирекції сприяє згуртуванню студентських лідерів навколо цікавих справ, особливо при підготовці студентських радіо та телепередач, створення відеобанку даних про дні студентського самоврядування, студентські свята, створення літопису студентської дирекції та збору інформації для випуску друкованого органу студентської дирекції – газети “Лідер”. Через систему доручень, колективну творчу працю створюються умови для реалізації творчого потенціалу лідерської групи.

      Самоврядування дає можливість студентам коледжу систематично сприймати й аналізувати результати власних і чужих вчинків, що допомагає усвідомлювати та дотримуватись морально-етичних норм поведінки. Так, на засіданнях студентської дирекції розглядаються питання негативної поведінки студентів коледжу, заслуховуються невстигаючі студенти та порушники правил внутрішнього розпорядку. Студентська дирекція ініціює впровадження здорового способу життя через низку заходів превентивного характеру спільно з організаційно-виховною Радою коледжу та радою з профілактики правопорушень.

       Розгорнута система студентського самоврядування дає можливість розвивати у студентів такі якості, як впевненість, відповідальність, толерантність, ініціативність, здатність висловлювати власні думки та вміння приймати рішення. Але ці якості, як і лідерський талант, рідко кому даються від природи, потрібно вчитися бути лідером. Саме з цією метою в коледжі діє творча навчально-виховна програма: “Я — лідер”, в якій навчаються члени студентської дирекції коледжу. На заняттях, які проводяться у вигляді тренінгів, дискусій, ділових ігор, розглядаються питання іміджу студентського лідера, взаємин студентів з викладачами, мовного етикету, культури спілкування, поведінки в конфліктних ситуаціях.

      Важливою ознакою розвитку студентського самоврядування в коледжі є те, що студенти мають право висловлювати свою думку і бути “почутими”, брати участь у прийнятті рішень, що стосуються їх життя. Так представники студентської дирекції здійснюють вплив на рішення педагогічної та адміністративної рад, стипендіальної комісії та Ради трудового колективу.

   Багаторічний досвід засвідчує, що самоврядування в коледжі – є дієвим виховним засобом і слугує базою передового досвіду для закладів фахової передвищої освіти області. На базі коледжу неодноразово проводились обласні семінари, науково-практичні конференції з питань організації студентського самоврядування, узагальнювався досвід його діяльності та організації дозвілля студентської молоді, що сприяє формуванню позитивного іміджу коледжу.

      "Студентське самоврядування:  школа лідерства та партнерства” – під такою назвою в 2011 р. в коледжі було проведено засідання круглого столу, під час якого, відбулася презентація інноваційної програми творчого проекту “Я — лідер”. В ході ділового спілкування було обговорено проблеми: організація роботи студентської дирекції як творчого колективу лідерів; лідерство як динамічний процес розвитку особистості; визначення лідерства в академічній групі; мистецтво бути керівником, формування лідерських рис шляхом організації корисних справ; імідж лідера студентського колективу, організація роботи старостату.

   Студентське самоврядування – це спосіб, принцип організації студентського колективу, що забезпечує комплексний виховний вплив на студентів, залучаючи їх до усвідомленої, систематичної участі в справах академічної групи та коледжу. Дієвий інструмент, який поліпшує соціально-психологічний клімат у студентському середовищі.

     Розвиток студентського самоврядування, стимулювання громадської активності студентів – важливе завдання закладів освіти.

 

Студентська рада

Катерина СЕМЕНЮК

директор

Богдан ПРІМАЧЕНКО

заступник

Тетяна СТЕЦЬ

Заступник директора з навчальної роботи

Катерина ЗЕЛІНСЬКА

завідувач відділення

Анна ЛОПУШАНСЬКА

секретар ради

Наталія ДАВИДОВА

голова старостату

Керівники структурних підрозділів

Галачинська Вікторія (ДПМ)

Борисова Ксенія (КФВ)

Степанишена Зоряна (ВТЗ)

Хрущ Діана (МЕ)

Бойко Пилип (ДІ)

Фльонс Марина (НПМ)

Буринська Дар’я (ХРГ)

 

Сектор культурно-дозвіллєвої діяльності

Гринчук  Анастасія (керівник)

Гринчук Софія

Шаткевич Христина

Адамчук Дарія

Марчук Крістіна

Штанкевич Ангеліна

Безкоровайна Катерина

Руда Анна

Самарук Ярослав

Буринська Дар’я

Пилипюк Діана

Шаповал Владислава

Галянт Ілона

Свирида Ангеліна

Гринчук Дар’я

Гедима Дар’я

Феньо Маргарита

Богомолов Олександр

Прес-центр та фото-, відеостудія

Бутилюк Максим (керівник)

Радзіонова Владислава

Сабадаш Олександра

Борисова Ксенія

Венгрус Майя

Суліма Богдан

Тамойко Анастасія

Мельник Дарія

Проців Марія

Швед Анна

Руда Анна

 

Волонтерський загін

Саврацька Анна (керівник)

Симоненко Вікторія

Лопушанська Анна

Данилевич Ангеліна

 

Спортивно-туристичний сектор, сектор екскурсій

Танасійчук Діана (керівник)

Бойко Пилип

Феньо Маргарита                    

Коцюбанський Артем

Яніцький Артем

Погурало Олесь             

Шевчук Марія

Кобрісов Артем

СТАРОСТАТ

 

Голова старостату - Давидова Наталія

Гакман Анастасія 113578 (ДІ) 

Пилипчук Анна 113578 (НПМ)

Штанькевич Ангеліна 113578 (ММЕ)

Шаровара Софія 146 (НХРГ)

Яцюк Ольга 146 (ОМР)

Мальотіна Анна 146 (ДПМ)

Данилевич Евеліна 113578 (ВТЗ)

Кондратова Катерина 113578 (КФВ)

Прімаченко Богдан 23567 (ДІ)

Саврацька Анастасія 2148 (НПМ)

Гринчук Анастасія 2148 (ММЕ)

Буринська Дар’я 2148 (НХРГ)

Зелінська Катерина 23567 (ВТЗ)

Галачинська Вікторія 23567 (ОМДМР)

Гринчук Софія 2148 (КФВ)

Гаврилова Єлизавета 36 (ОМР)

Шаткевич Христина 36 (ДПМ)

Шевчук Марія 337 (КФВ)

Пилипюк Діана 337 (ДІ)

Симоненко Вікторія 345 (ХРГ)

Божинська Богдана 345 (ВТЗ)

Семенюк Катерина 38 (ММЕ)

Бойко Пилип 41348 (ДІ)

Феньо Маргарита 41348 (ХРГ)

Давидова Наталя 41348 (НПМ)

Ількова Анастасія 457 (ВТЗ)

Танасійчук Діана 457 (КФВ)

Давидович Єва 46 (ОМДМР)

Хрущ Діана 41348 (ММЕ)

Студентська рада Гуртожитку

 

Голова студентської ради гуртожитку - Вікторія  Мостович

 

Заступник - Самарук Ярослав

 

Секретар - Стець Тетяна

 

Навчальний сектор та відповідальні за кімнату самопідготовки:

Феньо Маргарита

Сверида Ангеліна

Галянт Ілона

 

Культурно-дозвіллєвий сектор:

Радзіонова Владислава

Руденко Дмитро

Мартинюк Юлія

Швед Анна

 

Санітарно-побутовий сектор:

Гедима Дарія

Якубовська Єлізавєта

Гринчук Дар’я

 

Спортивно-туристичний сектор:

Гладій Денис

Параніч Сніжана

Погурало Олесь  

 

Староста ІІІ поверху - Бойко Пилип

 

Староста IV поверху - Танасійчук Діана

 

Староста V поверху - Давидова Наталія